quote

Žena je kamen spoticanja za karijeru jednog čoveka.